Informacja – promieniowanie jonizujące

Pawłowice 03.01.2022

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na uruchomieniu pracowni rtg oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów rtg na zdrowie ludzi i na środowisko

Na podstawie  Ustawy Prawo  Atomowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 623, z późn. zm.), informuję, że w jednostce organizacyjnej:

PRACOWNIA TECHNIKI DENTYSTYCZNEJ

“ZAHN”

43-250 PAWŁOWICE ŚLĄSKIE

 UL. POPRZECZNA 15

wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na:

  • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące.
  • uruchamianiu pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego.

Zezwolenie na uruchomienie Pracowni Rentgenowskiej i użytkowanie aparatu rentgenowskiego stomatologicznego firmy  Trophy typu IRIX 70 wydał Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor  Sanitarny w Katowicach Decyzją o numerze pisma NS/HR/432-75/194/43/04 wydaną dnia 11.05.2004 roku.

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo Atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii  B narażenia.

Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie  systematycznych pomiarów dawek indywidualnych/pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii.

W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono  przekroczenia dawek granicznych /dawka skuteczna, dawka równoważna/ określonych dla pracowników.

W dniu 04.02.2004 roku  przeprowadzono pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X wokół w/w aparatu rentgenowskiego. Podczas pomiarów potwierdzono, że konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni rtg zabezpiecza osoby pracujące, osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie, a także osoby z ogółu ludności w przypadku pracowni rtg znajdującej się w budynku mieszkalnym przed otrzymaniem w ciągu roku dawek określonych w § 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1325).

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.

                                                                                        Kierownik Jednostki