Dotacje

07.07.2017

Informacja o otrzymanej dotacji z Funduszy Europejskich 2017

 

 

WALCZAK ADAM Pracownia Techniki Dentystycznej „ZAHN”- realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Zakup otwartego systemu CNC umożliwiającego pełną realizację prac protetycznych w najnowszych standardach implantologii”

Celem projektu jest rozwój oraz wzrost konkurencyjności pracowni techniki dentystycznej poprzez zakup otwartego systemu CNC, zawierającego frezarkę wraz z oprogramowaniem, umożliwiającego realizację usług związanych z wytwarzaniem zgodnie z najnowszymi standardami wyrobów protetycznych na potrzeby implantologii.
Efektami projektu będzie wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz wdrożenia na rynek nowych i ulepszonych produktów takich jak: wykorzystywane do implantów przykręcane korony, mosty, belki i łączniki indywidualne oraz korony i mosty protetyczne wykonane z materiałów twardych.
Wartość projektu: 492.000,00 PLN
Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich:  180.000,00 PLN

 

 


24.05.2017

WYBÓR OFERTY DOTYCZĄCY ZAPYTANIA OFERTOWE NR 1/2017

W dn 24.05.2017 nastąpił wybór oferty firmy RS-Team s.c  z siedzibą w Otwocku.

 

WYBOR OFERTY


Pawłowice, 10.04.2017

Zapytanie ofertowe nr 1/2017

w ramach działania 3.2 „Innowacje w MŚP”; III Oś Priorytetowa „Konkurencyjność MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Tytuł projekt:

Zakup otwartego systemu CNC umożliwiającego pełną realizację prac protetycznych w najnowszych standardach implantologii

   1. Informacje o zamawiającym:

Walczak Adam Pracownia Techniki Dentystycznej „ZAHN”

   1. Poprzeczna 15, 43-250 Pawłowice

Osoba do kontaktu:

Adam Walczak, tel. 602 730 661, email: adam.zahn@op.pl

   1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla firmy Zamawiającego Walczak Adam Pracownia Techniki Dentystycznej „ZAHN” otwartego systemu CNC składającego się z 5 osiowej symultanicznej frezarki CNC z wrzecionem 2,0 kW chłodzonym powietrzem z możliwością frezowania na mokro i na sucho wraz z oprogramowaniem do sterowania w języku polskim, komputerem i oprogramowaniem do generowania obróbki wyposażonym w pakiet implantologiczny.

 

Parametry systemu:

   • oprogramowanie sterujące do programowania ścieżki pracy freza na podstawie projektu STL, system otwarty (przyjmuje zewnętrzne pliki STL z różnych skanerów protetycznych),
   • pakiet implantologiczny (biblioteka interfejsów implantologicznych wraz z szablonami do frezowania),
   • 24 narzędzia w magazynie,
   • 000 obrotowe wrzeciono,
   • uchwyt materiału 98mm (możliwość stosowania różnych materiałów od różnych producentów),
   • uchwyt do frezowania w bloczkach imax i premil,
   • uchwyt do frezowania “pre form Abutments”,
   • praca na pełnym zakresie materiałów (cyrkon, różnego typu woski, pmma, poliamid, chrom, kobalt, tytan, ceramika szklana, acetal, teflon, POM, akryl) stosowany do protez częściowych oraz całkowitych),
   • chłodzenie cieczą, powietrzem,
   • odciąg pyłów,
   • zamknięty obieg cieczy chłodzącej pole robocze,
   • waga 450-500 kg,
   • standardowe zasilanie 220V,
   • wymiary pozwalające na wniesienie urządzenia przez drzwi o szerokości 80cm,
   • komputer do obsługi systemu.

Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV

Kod CPV

33130000-0

Nazwa kodu CPV

Instrumenty i urządzenia stomatologiczne i specjalistyczne

Pozostałe warunki zamówienia:

W cenę oferowanego urządzenia powinny być wliczone koszty transportu, rozładunku, instalacji maszyny jak również szkolenie dla operatora.

 

Miejsce dostawy:

   1. Poprzeczna 15, 43-250 Pawłowice
   • Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: 14 dni od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

   1. Warunki udziału/wykluczenia w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia
   1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez Beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy PZP zgodnie z art. 3 ustawy PZP, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
    1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
    2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
    3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
    4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
    5. pozostawanie z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić wątpliwości.
   2. W celu wykazania braku powiązań kapitałowych lub osobowych Zamawiający żąda złożenia Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, według wzoru stanowiącego Załącznik 2 do Zapytania ofertowego
   1. Sposób przygotowania oferty

 Oferent zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

   1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
   2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która powinna obejmować całość zamówienia.
   3. Oferta powinna być napisana w języku polskim, w sposób trwały .
   4. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osobę/ osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
   5. Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
   6. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
   1. wypełniony formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego,
   2. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego,
   3. aktualny wydruk z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej RP.
    1. Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie Oferenta.
    2. Oferty po złożeniu i wyborze oferty najkorzystniejszej nie będą zwracane Oferentom.
   1. Miejsce i termin składania oferty

 Oferty składać można  osobiście, drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Walczak Adam Pracownia Techniki Dentystycznej „ZAHN”

   1. Poprzeczna 15, 43-250 Pawłowice

lub mailowo na adres:

adam.zahn@op.pl

Oferty można składać do dnia 21 kwietnia 2017 roku.

   • Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium 1: cena (C): waga 70%

Kryterium cena wyliczone wg następującej metodologii:

   • Cena oferty najtańszej/cena oferty ocenianej x 70%

 

Kryterium 2: gwarancja (G): 20%

Kryterium gwarancja wyliczone wg następującej metodologii:

   • Miesiące gwarancji oferty o najdłuższej gwarancji/miesiące gwarancji oferty ocenianej x 20%

Kryterium 3: termin realizacji zmówienia (T): 10%

Kryterium termin realizacji zmówienia wyliczone wg następującej metodologii:

   • Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 7 dni po złożeniu zamówienia – 100 pkt. x 10%
   • Termin realizacji przedmiotu zamówienia – powyżej 7 dni i do 14 dni po złożeniu zamówienia – 50 pkt. x 10%
   • Termin realizacji przedmiotu zamówienia – powyżej 14 dni po złożeniu zamówienia – 0 pkt. x 10%

 

Punkty oferty zostaną zsumowane wg wzoru:

S = C + G + T

gdzie:

S – suma punktów badanej oferty,

C – ilość punktów uzyskanych za kryterium „cena”,

G – ilość punktów uzyskanych za kryterium „gwarancja”,

T – ilość punktów uzyskanych za kryterium „termin realizacji zamówienia”,

 

Wynik.

   1. za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów,
   2. pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów,
   3. jeżeli dwie lub więcej ofert uzyskały taką samą ilość punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
   4. Jeżeli po zastosowaniu powyższego kryterium nadal nie będzie możliwy wybór najkorzystniejszej oferty, zastosowane zostaną ostateczne negocjacje cenowe w których wezmą udział wystawcy ofert. W przypadku konieczności przeprowadzenia negocjacji cenowych o ich terminie oferenci zostaną poinformowani z 7 dniowym wyprzedzeniem. Negocjacje prowadzone będą w siedzibie Zamawiającego.

 

   • Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie planuje zamówień uzupełniających.

 

   1. Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:

   1. Obiektywnych przyczyn niezależnych do Zamawiającego lub Oferenta,
   2. Okoliczności siły wyższej.


Załączniki:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenia  o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Do pobrania:

Zalacznik1 – formularz ofertowy

Zalacznik2 – oświadczenie o braku powiązań

Zalacznik3 – ogólne warunki zapytania ofertowego